แจ้งกำหนดการติดต่อรับเงินเรียนฟรี

แจ้งกำหนดการติดต่อขอรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2/2563 (รับเงินเรียนฟรี เฉพาะ ปวช.)