บุคลากร

หัวหน้างานการเงิน

ตำแหน่ง ครูวิทยฐาน ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้างานการเงิน

นางธัญชนก ชาติสง่านางสาว เบญจวรรณ พันธ์จำปา

นางสาวศนพร สมหมาย

นางยุภาพร ดวงแก้ว

นางสาวพรพิมล ละเภทนางสาวสุภาวรรณ อุ่นชื่น
นางลักขณา ไทยกลางนางสาวจุไรรัตน์ อักโข