หน้าที่รับผิดชอบ

-เบิกเงินสวัสดิการครูข้าราชการและข้าราชการบำนาญ

-ทำรายการหักโหลดหนี้ ข้าราชการบำนาญ(สรจ.6)

-จัดทำการขอเบิกในระบบ GFMIS

-ลงบัญชีสมุดเงินสด รับ – จ่ายประจำวัน

-โหลดหนี้และส่งมอบเงินเดือนในระบบจ่ายตรง ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

-ทำรายการหักค่าจ้างชั่วคราว

-นำส่งเช็ครายการหนี้บุคคลที่ 3 ให้หน่วยงานต่างๆ

-ประมาณการค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน

-ทำทะเบียนคุมรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด

-รับเงินรายได้อื่นๆ และออกใบเสร็จ

-ส่งเงิน และนำเงินฝากธนาคารตอนสิ้นเดือน ทุกวัน

-จ่ายเงินเรียนฟรี นักศึกษา ชั้น ปวช.

-เก็บรวบรวมสำเนาใบเสร็จรับเงิน รวมเล่ม และลงทะเบียนคุมใบเสร็จ

-ประสานงานกับธนาคารเรื่องการลงทะเบียนออนไลน์

-พิมพ์ใบเบิกค่าสอนนอกเวลา เก็บยอนเพื่อนำเบิก

-รวบรวมรายชื่อเงิน ณพอ. พร้อมเงินส่งให้ สอศ.

-รวบรวมเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ จำนวน 5 หมายเลขของวิทยาลัย

-รวบรวมเบิกจ่ายเงินค่าฝากส่งไปรษณีย์ จ่ายเงินและเก็บหลักฐานเพื่อนำไปลงบัญชีแต่ละวัน

-รวบรวมเบิกจ่ายเงินค่าน้ำประปา จ่ายเงินและเก็บหลักฐานเพื่อนำไปลงบัญชีแต่ละวัน

-รวบรวมเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า จ่ายเงินและเก็บหลักฐานเพื่อนำไปลงบัญชีละวัน

-ทำเรื่องเบิกค่าอินเตอร์วิทยาลัย

-รายงานค่าสาธารณูปโภคให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน ทุก 4 เดือน

-นำส่งประกันสังคมของ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงแม่บ้าน ทุกเดือน

-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประกันสังคม ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

-รับเงินบำรุงการศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มาลงทะเบียน