ปัญหาและอุปสรรค

-เวลาการรับ – จ่ายเงิน ไม่เป็นระบบ
-นักเรียน นักศึกษา ไม่มาชำระค่าทะเบียนตามเวลาที่กำหนด